Cách gỡ bỏ hoàn toàn visual studio 2015

Trong bài viết này

This page walks you through uninstalling Visual Studio, our integrated suite of productivity tools for developers.

Bạn đang xem: Cách gỡ bỏ hoàn toàn visual studio 2015


Note

This topic applies to Visual Studio on Windows. For Visual Studio for Mac, see Uninstall Visual Studio for Mac.


Tip

If you"re having trouble with your instance of Visual Studio, try the Repair tool. For more information, see Repair Visual Studio.

If you want khổng lồ change the location for some of your Visual Studio files, it"s possible to vì chưng so without uninstalling your current instance. For more information, see Select the installation locations in Visual Studio.

For general troubleshooting tips, see Troubleshoot Visual Studio installation và nâng cấp issues.


Find the Visual Studio Installer on your computer.

For example, on a computer running Windows 10 Anniversary Update or later, select Start & scroll to lớn the letter V, where it"s listed as Visual Studio Installer.

*


Note

On some computers, the Visual Studio Installer might be listed under the letter "M" as the gamebansung.info Visual Studio Installer. Alternatively, you can find the Visual Studio Installer in the following location: C:Program Files (x86)gamebansung.info Visual StudioInstallervs_installer.exe


In the installer, look for the edition of Visual Studio that you installed. Next, choose More, and then choose Uninstall.

*

Cliông xã OK khổng lồ confirm your choice.

If you change your mind later and want lớn reinstall Visual Studio 2017, start the Visual Studio Installer again, & then select Install from the selection screen.

Uninstall Visual Studio Installer

To completely remove all installations of Visual Studio 2017 và the Visual Studio Installer from your machine, uninstall it from Apps & Features.

In Windows 10 or later, type Apps và Features in the "Type here khổng lồ search" box.Find gamebansung.info Visual Studio 2017 (or, Visual Studio 2017).Choose Uninstall.Then, find gamebansung.info Visual Studio Installer.Choose Uninstall.

Find the Visual Studio Installer on your computer.

Xem thêm: Facebook: Hướng Dẫn Cách Đổi Địa Chỉ Ip Để Vào Facebook ? Cách Đổi Dns Iphone Để Vào Facebook

In the Windows Start thực đơn, you can search for "installer".

*


Note

You can also find the Visual Studio Installer in the following location:

C:Program Files (x86)gamebansung.info Visual StudioInstallervs_installer.exe


You might have sầu to lớn update the installer before continuing. If so, follow the prompts.

In the installer, look for the edition of Visual Studio that you installed. Next, choose More, và then choose Uninstall.

*

Click OK to confirm your choice.

*

If you change your mind later và want khổng lồ reinstall Visual Studio 2019 or 2022, start the Visual Studio Installer again, choose the Available tab, choose the edition of Visual Studio that you want to lớn install, và then select Install.

Uninstall Visual Studio Installer

To remove sầu all installations of Visual Studio 2019, Visual Studio 2022, and the Visual Studio Installer from your machine, uninstall it from Apps & Features.

In Windows 10 or later, type Apps và Features in the "Type here to lớn search" box.Find Visual Studio 2019 or Visual Studio 2022.Choose Uninstall.Then, find gamebansung.info Visual Studio Installer.Choose Uninstall.

Remove sầu all files

If you experience a catastrophic error and can"t uninstall Visual Studio by using the previous instructions, there is a "last resort" option that you can consider using instead. For more information about how to lớn remove sầu all Visual Studio installation files & sản phẩm information completely, see the Remove sầu Visual Studio page.

Get support

Sometimes, things can go wrong. If your Visual Studio installation fails, see Troubleshoot Visual Studio installation và upgrade issues for step-by-step guidance.

Here are a few more tư vấn options:

See also


Trang này có hữu ích không?


Có Không
Bạn còn ý kiến nào nữa không?

Ý kiến ý kiến sẽ được gửi cho gamebansung.info: Bằng giải pháp nhận nút gửi, chủ kiến ý kiến của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện những sản phẩm với các dịch vụ của gamebansung.info. Chính sách về quyền riêng bốn.


Bỏ qua Gửi

Cảm ơn người dùng.


Phản hồi


Gửi cùng coi chủ ý bình luận dành riêng cho


Sản phđộ ẩm này Trang này
Xem toàn bộ chủ kiến đánh giá về trang
Chủ đề
SángTốiĐộ tương phản cao
© gamebansung.info 2021

Trang này còn có hữu dụng không?


Có Không
Bạn còn ý kiến như thế nào nữa không?

Ý con kiến phản hồi sẽ được gửi đến gamebansung.info: Bằng phương pháp dìm nút ít gửi, chủ ý ý kiến của các bạn sẽ được thực hiện nhằm cải thiện những thành phầm cùng hình thức của gamebansung.info. Chính sách về quyền riêng tứ.